Yazıcı Dostu Arkadaşıma gönder

Co2 Drop Checker WG02 :: Yorumlar

Fiyat$8.50excl. TAX
Satış$5.50excl. TAX
Kazancınız$3.00 (35%)
Ödül Puanı$0.03
Adet
Ağırlık0.15 kg

Features

  • Co2 Tester is designed to indicate the CO2 amount diluted within the water with color change of the reagent inside, in order to understand the proper amount of CO2 supply.
  • Can Long Term used
  • Prevent the CO2 become too high make the aquarium live danger
  • Easily judge the proper CO2 supply by the color of reagent with color test card.


Specification

  • Color Test Card
  • Co2 Reagent Bottle

Bulunan: 21
Oy Ver
İsim
E-posta
Özet
Your Review
Onay Kodu

Aleksandar on 25 Nis 2014, 12:24 PM
great product
Recommended for the price and what you get!
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
dgin2011 Konuk on 25 Oca 2013, 5:13 PM
î÷åíü äîâîëåí!
î÷åíü äîâîëåí!
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
sailor247 Konuk on 2 Oca 2013, 2:41 PM
very good product
it is a very good product!!!
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
wagz Konuk on 5 Ksm 2012, 3:39 AM
Does the job just fine
Does what it needs to. Make sure you move the checker around in your tank to get readings from different areas as some spots in tank don't get as much circulation
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Joseph Konuk on 16 Tem 2012, 1:38 AM
GREAT!
I was a little worried but I have a great experience and the product worked just like it is suppose to. I know it can be scary ordering overseas but don't worry with this company
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Cepreu on 22 Hzr 2012, 4:49 PM
áåç íàðåêàíèé
�òëè÷íûé äèôôóçîð íå òðåáóþùèé ïðèãîòîâëåíèÿ ñïåö ðàñòâîðà (4�õ) çàëèâàåì âîäó ñ àêâàðèóìà (õîòü ñ �õ20) è îí áóäåò òî÷íî ìåíÿòü öâåò.
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Max Konuk on 29 Ara 2011, 6:54 PM
Superb!
Very easy to use and I have one in all of my aquariums.
Best buy really. I suggest gettin a smaller sucktion cup :)
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Yuri Ponkratov Konuk on 21 Ara 2011, 6:38 PM
Bestseller!
The best combination of price and quality!!!
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
David on 23 Şub 2011, 11:57 PM
Great CO2 drop checker
Why pay 5x the price in the States when you can get the samething here for way less!
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Steve Konuk on 23 Şub 2011, 5:28 PM
Recommended!
Recommended!
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Bulunan: 0
İsim
E-posta
Your Question
Onay Kodu

Soru bulunamadı.
Son İzlenen
Co2 Drop Checker WG02
Fiyat$8.50excl. TAX
Satış$5.50excl. TAX
Kazancınız$3.00 (35%)
daha fazlasını oku..