Genius Co2 Diffuser :: Arvostelut
Löydetty: 6
Arvostele
Name
Söhköposti
On-Line yhteenveto
Your Review
Varmennuskoodi

Cepreu on 22 Kes 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Comment Like Dislike
Nimi / Lempinimi
Söhköposti
Yksityiskoht. Kommentit
Varmennuskoodi
Cepreu on 1 Kes 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Comment Like Dislike
Nimi / Lempinimi
Söhköposti
Yksityiskoht. Kommentit
Varmennuskoodi
octavio on 8 Maa 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Comment Like Dislike
Nimi / Lempinimi
Söhköposti
Yksityiskoht. Kommentit
Varmennuskoodi
bahu Guest on 26 Elo 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Comment Like Dislike
Nimi / Lempinimi
Söhköposti
Yksityiskoht. Kommentit
Varmennuskoodi
uwcsergei Guest on 28 Jou 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Comment Like Dislike
Nimi / Lempinimi
Söhköposti
Yksityiskoht. Kommentit
Varmennuskoodi
pampa1 Guest on 17 Kes 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Comment Like Dislike
Nimi / Lempinimi
Söhköposti
Yksityiskoht. Kommentit
Varmennuskoodi
Äänestys
Äänestys
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Katso tulokset | Edelliset äänestykset