Genius Co2 Diffuser :: Reviews
Gevonden: 6
Beoordeling
Naam
Email
Samenvatting
Your Review
Vier-cijferige validatie code

Cepreu on 22 Jun 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Comment Like Dislike
Uw naam
Email
Uw mening
Vier-cijferige validatie code
Cepreu on 1 Jun 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Comment Like Dislike
Uw naam
Email
Uw mening
Vier-cijferige validatie code
octavio on 8 Mrt 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Comment Like Dislike
Uw naam
Email
Uw mening
Vier-cijferige validatie code
bahu gast on 26 Aug 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Comment Like Dislike
Uw naam
Email
Uw mening
Vier-cijferige validatie code
uwcsergei gast on 28 Dec 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Comment Like Dislike
Uw naam
Email
Uw mening
Vier-cijferige validatie code
pampa1 gast on 17 Jun 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Comment Like Dislike
Uw naam
Email
Uw mening
Vier-cijferige validatie code
Poll
Poll
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Bekijk resultaten | Vorige polls