Genius Co2 Diffuser :: Omtaler
Funnet: 6
Ranger
Name
E-mail
Oppsummering på en linje
Your Review
Gyldighetskode

Cepreu on 22 Jun 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Comment Like Dislike
Navn eller kallenavn
E-mail
Detaljerte kommentarer
Gyldighetskode
Cepreu on 1 Jun 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Comment Like Dislike
Navn eller kallenavn
E-mail
Detaljerte kommentarer
Gyldighetskode
octavio on 8 Mar 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Comment Like Dislike
Navn eller kallenavn
E-mail
Detaljerte kommentarer
Gyldighetskode
bahu Gjest on 26 Aug 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Comment Like Dislike
Navn eller kallenavn
E-mail
Detaljerte kommentarer
Gyldighetskode
uwcsergei Gjest on 28 Des 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Comment Like Dislike
Navn eller kallenavn
E-mail
Detaljerte kommentarer
Gyldighetskode
pampa1 Gjest on 17 Jun 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Comment Like Dislike
Navn eller kallenavn
E-mail
Detaljerte kommentarer
Gyldighetskode
Avstemning
Avstemning
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Se resultater | Forrige avstemninger