Genius Co2 Diffuser :: Recenzje
Znaleziono: 6
Oceń to
Name
Email
Podsumowanie on-line
Your Review
Validation Code

Cepreu on 22 Cze 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Comment Like Dislike
Nazwa lub alias
Email
Szczegółowe komentarze
Validation Code
Cepreu on 1 Cze 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Comment Like Dislike
Nazwa lub alias
Email
Szczegółowe komentarze
Validation Code
octavio on 8 Mar 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Comment Like Dislike
Nazwa lub alias
Email
Szczegółowe komentarze
Validation Code
bahu Guest on 26 Sie 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Comment Like Dislike
Nazwa lub alias
Email
Szczegółowe komentarze
Validation Code
uwcsergei Guest on 28 Gru 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Comment Like Dislike
Nazwa lub alias
Email
Szczegółowe komentarze
Validation Code
pampa1 Guest on 17 Cze 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Comment Like Dislike
Nazwa lub alias
Email
Szczegółowe komentarze
Validation Code
Ankieta
Ankieta
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Zobacz wyniki | Poprzednie ankiety