Genius Co2 Diffuser :: Hodnotenia
Nájdený: 6
Hodnotiť
Meno
E-mail
Predmet
Your Review
Overovací kód

Cepreu on 22 Jún 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Comment Like Dislike
Meno alebo alias
E-mail
Detailné pripomienky
Overovací kód
Cepreu on 1 Jún 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Comment Like Dislike
Meno alebo alias
E-mail
Detailné pripomienky
Overovací kód
octavio on 8 Mar 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Comment Like Dislike
Meno alebo alias
E-mail
Detailné pripomienky
Overovací kód
bahu Hosť on 26 Aug 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Comment Like Dislike
Meno alebo alias
E-mail
Detailné pripomienky
Overovací kód
uwcsergei Hosť on 28 Dec 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Comment Like Dislike
Meno alebo alias
E-mail
Detailné pripomienky
Overovací kód
pampa1 Hosť on 17 Jún 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Comment Like Dislike
Meno alebo alias
E-mail
Detailné pripomienky
Overovací kód
Anketa
Anketa
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Zobraziť výsledky | Predošlé ankety