Genius Co2 Diffuser :: Recensioner
Hittad: 6
Betygsätt den
Namn
Epost
Ämne
Your Review
Validationskod
(fyll i siffrorna du ser i bilden)

Cepreu on 22 Jun 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Comment Like Dislike
Namn eller alias
Epost
Meddelande
Validationskod
(fyll i siffrorna du ser i bilden)
Cepreu on 1 Jun 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Comment Like Dislike
Namn eller alias
Epost
Meddelande
Validationskod
(fyll i siffrorna du ser i bilden)
octavio on 8 Mar 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Comment Like Dislike
Namn eller alias
Epost
Meddelande
Validationskod
(fyll i siffrorna du ser i bilden)
bahu Gäst on 26 Aug 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Comment Like Dislike
Namn eller alias
Epost
Meddelande
Validationskod
(fyll i siffrorna du ser i bilden)
uwcsergei Gäst on 28 Dec 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Comment Like Dislike
Namn eller alias
Epost
Meddelande
Validationskod
(fyll i siffrorna du ser i bilden)
pampa1 Gäst on 17 Jun 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Comment Like Dislike
Namn eller alias
Epost
Meddelande
Validationskod
(fyll i siffrorna du ser i bilden)
Omröstning
Omröstning
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Visa resultat | Tidigare omröstningar