Genius Co2 Diffuser :: Yorumlar
Bulunan: 6
Oy Ver
İsim
E-posta
Özet
Your Review
Onay Kodu

Cepreu on 22 Hzr 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Cepreu on 1 Hzr 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
octavio on 8 Mar 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
bahu Konuk on 26 Ağu 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
uwcsergei Konuk on 28 Ara 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
pampa1 Konuk on 17 Hzr 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Comment Like Dislike
Adı
E-posta
Detaylı Yorum
Onay Kodu
Anket
Anket
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Sonuçları Göster | Önceki Oylamalar