Genius Co2 Diffuser :: Вiдгуки
Знайдено: 6
Оцініть
Назва
Електронна адреса
Короткий заголовок
Ваш відгук
Код підтвердження

Cepreu on 22 Чер 2012, 4:50 PM
êàñàòåëüíî òðóáêè
ïðîäàâåö äîñëàë òðóáêó , íå îáìàíóë
0 0
Коментувати Подобається Не подобається
Iм'я або псевдонiм
Електронна адреса
Ваш коментар
Код підтвердження
Cepreu on 1 Чер 2012, 2:51 PM
ìàë äëÿ àêâàðèóìà 125 ëèòðîâ
ñìÿòàÿ, îòêðûòàÿ êîðîáêà áûëà äîñòàâëåíà ïî÷òîé ÷åðåç ìåñÿö, îäíàêî âñå ñòåêëî (åùå øåë äðîï ÷åêåð è ãðåëêà) îñòàëîñü öåëûì è íåâðèäèìûì, âëàäåëåö ìàãàçèíà çàáûë îñòàâèòü âëîæèòü òðóáêó ñèëèêîíîâóþ.
�ëÿ àêâàðèóìîâ îò 20-äî50 ë âïîëíå ñîéäåò.
0 0
Коментувати Подобається Не подобається
Iм'я або псевдонiм
Електронна адреса
Ваш коментар
Код підтвердження
octavio on 8 Бер 2011, 4:55 AM
excelente producto
es un excelente difuror muy discreto y alta eficiencia
0 0
Коментувати Подобається Не подобається
Iм'я або псевдонiм
Електронна адреса
Ваш коментар
Код підтвердження
bahu Гість on 26 Сер 2010, 6:54 AM
ok product
sometimes the hose pop's out from the glass tube
0 0
Коментувати Подобається Не подобається
Iм'я або псевдонiм
Електронна адреса
Ваш коментар
Код підтвердження
uwcsergei Гість on 28 Гру 2009, 8:30 AM
10
good
0 0
Коментувати Подобається Не подобається
Iм'я або псевдонiм
Електронна адреса
Ваш коментар
Код підтвердження
pampa1 Гість on 17 Чер 2009, 11:42 AM
great value
great value
0 0
Коментувати Подобається Не подобається
Iм'я або псевдонiм
Електронна адреса
Ваш коментар
Код підтвердження
Опитування
Опитування
What New Function for Jebao WP10/25/40/60 New Function for you want?

Переглянути результати | Попереднi опитування